Jun 22, 2017
No speaker
Thank you to outgoing president

Thanks to Sandra!